Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus

10.04.2015

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE

Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele

ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele Issandas armastatud kaasvennad ülemhingekarjased, austatud preestrid ja diakonid, jumalakartlikud mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Rõõmuga tervitan Teid iidse ja samas igal ajal uudse ning elukinnitava võiduhüüdega:


KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!


Selles tõeliselt eluandvate sõnade imelises kooskõlas on meie usu alus, lootuse and, armastuse allikas.

Veel eile kurvastasime koos Issanda jüngritega oma armastatud Õpetaja surma pärast, aga täna võidutseme koos kogu maailmaga, nähtava ja nähtamatuga: „Sest Kristus, see igavene rõõm, on surnuist ülestõusnud“ (Paasapüha kaanon). Veel eile tundus, et on kadunud pääsemise viimne lootus, aga täna oleme leidnud kindla lootuse igavesele elule Jumalariigi loojaminemata päeval. Veel eile kummitas kaduvuse vaim loodu kohal, pannes kahtluse alla üldse kogu maise elu mõtte, aga täna kuulutame kõigile ja igaühele suurest Elu võidust surma üle.

Rääkides selle ammusel, kuid iga kristlase jaoks alati lähedasel ööl toimunud ime tähendusest, osutab Jumalast inspireeritud apostel Paulus otsesõnu, et see sündmus on meie usu jaoks kõige olulisem. Sest „kui Kristus ei ole üles tõusnud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja ka teie usk on tühine.“ (1 Ko. 15, 14). Issanda Paasa – see on ristiusu südamik ja äravõitmatu vägi: Moskva püha piiskop Filareti sõnul ta loob lootuse, puhub lõkkele armastuse, tiivustab palvet, toob alla Jumala armu, valgustab tarkust, hävitab igasuguse viletsuse ja isegi surma enese, annab elule elususe, teeb õndsuse mitte unistuseks vaid tõsioluks, teeb auhiilguse mitte kummituseks vaid igavese valguse igaveseks välgusähvatuseks, mis valgustab kõike ja ei hävita kedagi (Sõna pühal Paasapäeval 1826.a.).

Usuga Kristuse surnuist ülestõusmisesse on lahutamatult seotud ka Kiriku usk sellesse, et lihakssaanud Jumala Poeg, lunastades inimkonna, murdes katki patu ja surma ahelad, kinkis meile tõelise vaimuliku vabaduse ja rõõmu oma Loojaga taasühinemisest. Selle Päästja hindamatu kingituse osasaajad oleme täiel määral meie kõik, kes sellel valgust kiirgaval ööl oleme kogunenud õigeusu kirikutesse, et püha Johannes Kuldsuu sõnul nautida usu pidu.

Paasa on Päästja okkalise tee kulminatsioon, mis sai kroonitud läbi kannatuste ja Kolgata ohvri. Pole juhuslik, et pühade isade teostes ja liturgilistes tekstides nimetatakse Kristust paljudes kohtades „meie pääsemise töö alusepanijaks“. „Sest Ma olen teile eeskuju andnud“ (Jh. 13, 15), ütleb Issand jüngritele ja kutsub meid kõiki järgima Tema elu eeskuju.

Ent kuidas me saaksime jäljendada Päästjat? Milline saab olla meie vägitöö arvestades kaasaegset eluolu? Kui me täna kasutame seda sõna – vägitöö, siis sageli kerkib inimeste teadvusse mingi legendaarse sõjamehe kuju, ajaloolise tegelase või mineviku kuulsa kangelase kuju. Kuid vägitöö mõte pole üldsegi suure kuulsuse või üldise tunnustuse saavutamises. Vägitöö kaudu, mis on alati seotud sisemise sunni ja enesepiirangutega, on meil võimalus kogeda, milline on tõeline ja täiuslik armastus, sest iga vägitöö aluseks olev ohvrimeelsus, ongi armastuse kõrgeim väljendus.

Issand on meid kutsunud tegusa armastuse vägitöö juurde, mis väljendub ennastsalgavas ligimeseteenimises, ning eelkõige nende teenimises, kes eriti vajavad meie tuge: kannatavate, haigete, üksildaste, meelt heitvate. Kui see elu seadus, mida nii selgelt ilmutas ja väljendas oma maises elus meie Päästja, saab enamiku pärisosaks, siis saavad inimesed tõeliselt õnnelikeks. Sest on ju nii, et teenides teisi, saab inimene ise palju rohkem kui ta ära annab: Issand ise tuleb siis tema südamesse ning läbi Jumaliku armu osaduse muutub kogu inimelu. Nagu pole olemas pühadust ilma tööta, nagu pole Ülestõusmist ilma Kolgatata, nõnda pole ka ilma vägitööta võimalik isiksuse tõeline vaimulik-kõlbeline muutumine.

Kui aga vägitöö saab mitte ainult üksikisiku vaid terve rahva elu sisuks, kui püüdluses kõrgema poole ühinevad miljonite inimeste südamed, kes on valmis kaitsma oma kodumaad, seisma kõrgete ideaalide ja väärtuste eest, siis sünnivad tõesti imelised ja formaalloogika seisukohast seletamatud asjad. Selline rahvas saavutab vaimselt sellise tugevuse, mida murda ei õnnestu mingitel hädadel ega vaenlastel. Nende sõnade õigsuse eredaks tõestuseks on võit Teises Maailmasõjas, mis saavutati meie rahva ennastsalgava vägitöö kaudu. Selle olulise sündmuse 70. aastapäeva tähistame sel aastal.

Muredes ja kiusatustes oleme kutsutud säilitama rahulikkust ja kartmatust, sest meile on antud suured ja aulised tõotused võiduks kurjuse üle. Kas meie peaksime masenduma ja meelt heitma! Me moodustame Kristuse Kiriku, mida Issanda tõesõna järgi ei suuda ära võita isegi põrgu väravad (Mt. 16, 18), ja meie kohta tunnistab jumalik Ilmutusraamat, ette kuulutades: „Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud“ (Ilm. 21, 4).

Ülipühitsetud kaasvennad ülemhingekarjased, austatud isad, kallid vennad ja õed, palvelikult soovin Teile kõigile vaimujõudu ja usukindlust, rahu ja vähenematut rõõmu surma äravõitnud Issandas. Läbi imbudes Kristuse ülestõusmise valgusest ning saades osa paasapüha ime saladusest, jagagem oma pühaderõõmu ligimeste ja kaugematega, tunnistades kõikidele hauast ülestõusnud Päästjast.

Soojendagu ja lohutagu meid kõigil elupäevadel, andku tõelist olemise rõõmu ning hingestagu meid heategudele paasapüha tervituse leegitsevad sõnad:


KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!
TÕESTI ON KRISTUS ÜLESTÕUSNUD!


MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH
Moskva,
Kristuse Paasa,
2015.a.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles